Họ và tên: Thạch Chăn Đa Ra

Chức vụ: Bí thư đoàn trường

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0919727084

Email: darathachchan@gmail.com

Họ và tên: Lâm Thanh Tuấn

Chức vụ: Phó bí thư đoàn trường

Học vị: CĐSP

Điện thoại: 0939663613

Email: tuanlamlht2011@gmail.com