Họ và tên: Hứa Trọng Ngôn

Chức vụ: Tổ Trưởng

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 01642523545

Email: theluvd@gmail.com

Họ và tên: Trần Phong Phú

Chức vụ: Tổ Phó

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0939285710

Email: phongphutran91@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Phú Lâm

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0947451176

Email: nguyenphulam.1962@gmail.com

Họ và tên: Lâm Thanh Tuấn

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: CĐSP

Điện thoại: 0939663613

Email: tuanlamlht2011@gmail.com

Họ và tên: Kim Thị Chanh Tha

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: CĐSP

Điện thoại: 0939669122

Email: kimchanhtha1985@gmail.com