Họ và tên: Kim Ngọc Hoàng

Chức vụ: Tổ Trưởng

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0918212597

Email: kimngochoang76@gmail.com

Họ và tên: Phan Thị Huyền Trân

Chức vụ: Tổ Phó

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0979520577

Email: tranrom79@yahoo.com.vn

Họ và tên: Liên Quốc Trung

Chức vụ: Hiệu Phó

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0986991923

Email: quoctrung56@ymail.com

Họ và tên: Trần Thị Thu Trinh

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 01689440063

Email: trangtrinhtruc@gmail.com

Họ và tên: Đào Thanh

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 01226696300

Email: daothanhlpst@gmail.com

Họ và tên: Lâm Tích

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 01677353844

Email: lamtich1985@gmail.com

Họ và tên: Kim Thanh Luân

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0949718982

Email: luankim121286@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Châu

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: CĐSP

Điện thoại:

Email: kimchau986@gmail.com