Họ và tên: Thạch Chăn Đa Ra

Chức vụ: Tổ Trưởng

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0919727084

Email: darathachchan@gmail.com

Họ và tên: Khưu Chấn Luân

Chức vụ: Tổ Phó

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0988446794

Email: luankhuu50540@gmail.com

Họ và tên: Dương Minh Trí

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0919729677

Email: trid909@gmail.com

Họ và tên: Dư Ngọc Lập

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: CĐSP

Điện thoại: 01206727669

Email: duonglapngoc@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Tâm

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 01655089294

Email: nguyenhoangtam999999999@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Lê Duẫn

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: CĐSP

Điện thoại: 01678710389

Email: leduan1989st@gmail.com