Họ và tên: Phan Thị Diệu

Chức vụ: Tổ Trưởng

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 01214388872

Email: phanthidieust@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Tình

Chức vụ: Tổ Phó

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0979010546

Email:

Họ và tên: Bùi Thị Xuân Nam

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0907007473

Email: btxnam78@gmail.com

Họ và tên: Trần Thanh Dũng

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: ĐHSP

Điện thoại:

Email: tranthanhdung1169@gmail.com

Họ và tên: Thạch Thị Kim Oanh

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0935138547

Email: thachanh06@gmail.com

Họ và tên: Lê Thị Hồng Chi

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: CĐSP

Điện thoại: 0909121101

Email: hongchi1979@gmail.com

Họ và tên: Huỳnh Võ Thanh Tuyền

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 01666339799

Email: tuyenda2@gmail.com