Họ và tên: Kim Loan

Chức vụ: Tổ Trưởng

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 01659757886

Email: kimloantudiem@gmail.com

Họ và tên: Cô Nguyên Khang

Chức vụ: Tổ Phó

Học vị: CĐSP

Điện thoại: 0986141215

Email: conguyenkhang.365@gmail.com

Họ và tên: Tiêu Hải Tâm

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0978635917

Email: tamhaitam121@gmail.com

Họ và tên: Hà Nguyệt Linh

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: CĐSP

Điện thoại: 01666632666

Email: nguyetlinh666@gmail.com

Họ và tên: Ka Minh Tùng

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: CĐSP

Điện thoại: 01285530125

Email: kaminhtung2210@gmail.com