Họ và tên: Nguyễn Công Đẳng

Chức vụ: Tổ Trưởng

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 01664463607

Email: dang24hgvthcstd@gmail.com

Họ và tên: Dương Nhựt Huy

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0907397082

Email: duongnhuthuy1982@gmail.com

Họ và tên: Tiêu Văn An

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: CĐSP

Điện thoại: 0917132035

Email: tieuvanan.035@gmail.com

Họ và tên: Quách Tố Cầm

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0902200257

Email: tocam2009@gmail.com

Họ và tên: Đỗ Văn Nghĩ

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0907420155

Email: Thaynghi@gmail.com

Họ và tên: Trần Phương Thảo

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 01666400600

Email: tranphuongthao14071987@gmail.com